Sexual Grounding Therapy ® (SGT) is een innovatieve richting binnen de lichaams-georiënteerde psychotherapie die een wezenlijke aanvulling vormt op andere gangbare therapeutische methoden. Deze therapeutische training is erop gericht om de deelnemers een persoonlijke ontwikkeling te laten doormaken in het beleven van hun liefde in de seksualiteit. In de eerste plaats voor zichzelf en ook ter verbetering van het contact met ouders, partners, vrienden, kinderen en kleinkinderen.

 

Liefde zonder angst en schaamte

Om te beginnen is het van belang, dat warme gevoelens van liefde en opwinding weer geheel kunnen worden aanvaard, zodat de deelnemers hun geliefden met een hervonden vertrouwen leren benaderen, zonder hun ouders in de ander te projecteren. Hebben we in onszelf de aanvaarding van onze seksuele eigenheid ervaren, dan kunnen we ook verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen seksuele energie, zoals opwinding en bevrediging. We kunnen daarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant van onszelf uitdrukken en innerlijk beleven dat het goed is zoals we zijn.

We gaan na hoe in de driehoeksverhouding van vader, moeder en kind de eerste ervaringen met seksualiteit zijn geweest, hoe hier ons schuldgevoel, onze angst en onze omgang daarmee is gevormd. Als we weer contact maken met het seksueel nieuwsgierige, onschuldige en opgewonden kind in ons, kunnen hele vroege en pure verlangens bovenkomen. Maar ook als we ons de ervaring herinneren, dat onze ouders daar niet op de juiste manier op konden reageren, zich ervoor schaamden, zich er vanaf maakten of boos werden. In plaats van dat zij ons spiegelden gingen wij hun gedrag kopiëren en daarmee ontwikkelden wij vaste patronen, die ook wij weer in onze relaties met geliefden, kinderen, werknemers, cliënten of studenten herhalen.

Herstel van de natuurlijke seksualiteit

In een proces van polarisatie, harmonisatie en transformatie leren we de fixaties in de oer-driehoeksverhouding met onze biologische ouders in ons lichaam te voelen, ons ermee te identificeren en daarna los te laten. Zo kunnen we van gedragspatronen en blokkades, die ons verhinderen om op een directe manier met de ander in contact te zijn, afkomen: we leren een beweging van een driehoeksrelatie naar een tweerelatie te maken met onze ouders en schoonouders achter ons.

In het therapeutisch contact met de trainer, assistent- trainers en de therapeuten leren deelnemers door hun angst en zelfbedrog heen te gaan op weg naar een innerlijke rijpheid. In het ervaren van de natuurlijke stadia in de seksuele, genitaal-emotionele ontwikkeling vormen deze de mijlpalen op onze weg.

Oefeningen, rollenspelen en opstellingen brengen een persoonlijk proces op gang, waarbij de groepsleden elkaar steunen in ieders eigen natuurlijke ontwikkeling.

Sexual Grounding Therapy is een zeer effectieve vorm van zelfontwikkeling, die op een heldere, directe en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties.
Deelnemers rapporteren dat de Sexual Grounding Therapy een duurzame ondersteuning biedt voor elementaire levensthema’s, zoals de verbinding met de oorspronkelijke natuurlijkheid en levendigheid, het herstellen van de seksuele stroom tussen hoofd, hart en geslacht, het vermogen tot duurzame relaties en de seksuele opvoeding van kinderen.

Het ontstaan van Sexual Grounding Therapy®

Sexual Grounding is in het begin van de jaren negentig ontwikkeld door de Nederlandse psycholoog en lichaamsgericht therapeut Willem Poppeliers. In zijn eigen opleiding ervoer hij dat het thema seksualiteit alleen theoretisch behandeld werd en vaak werd vermeden. Dat vond hij een groot gemis en daarom ontwikkelde hij een methode die op een gefundeerde theorie van acht rijpingsstadia binnen de seksuele ontwikkeling gebaseerd is. Poppeliers heeft zich aanvankelijk vooral laten inspireren door het psychoanalytisch werk van Freud, de karakterologie binnen het lichaamsgerichte werk van Reich en de Gestalt therapie van Perls. Later kwamen daar de karakterologie opvattingen van Lowen en Johnsson bij. Hun ideeën vormen belangrijke bouwstenen voor de theorie van  Sexual Grounding Therapy.
Vanaf de jaren negentig speelde voor hem de kennis uit de ‘ego psychology’ van Kernberg een belangrijke rol evenals de ‘self psychology’ van Kohut.
Vooral de object relatie theorie van Fairbairn werd een belangrijke inspiratiebron binnen de ontwikkeling van SGT.

Naast de invloed die deze kennis had op zijn denkbeelden, heeft hij enkele opvattingen uit de objectrelatietheorie verder uitgebouwd; bijvoorbeeld het herverbinden van het kind met zijn ouders, na de separatieperiode vanuit de objectrelatietheorie, is een belangrijk onderdeel in de theorie van Sexual Grounding Therapy®.
Dit herverbinden met de ouders heeft een zelfregulerend effect op de genitale relationele ontwikkeling.
Ook de theorie van Kernberg en Kohut over het ideaalbeeld zijn in de theorie van Sexual Grounding Therapy® gedeeltelijk geïntegreerd, met een belangrijke aanvulling: het ideaalbeeld wordt eerst functioneel in het lichaam geïntegreerd voordat er afscheid wordt genomen van het ideaalbeeld.

Een rode draad in de theorie en therapie is de juiste spiegeling bij de seksuele ontwikkeling die de ouders tijdens het hele leven (binnen de verschillende ontwikkelingsfasen) aan het kind zouden moeten geven.

De acht ontwikkelingsfasen:

 • van 4 tot 14 jaar: Openbaring
 • van 14 tot 24 jaar: Puberteit en Adolescentie
 • van 24 tot 34 jaar: Volwassenheid
 • van 34 tot 44 jaar: Genitaal-reproductieve rijping
 • van 44 tot 54 jaar: Genitaal-relationele rijping
 • van 54 tot 64 jaar: Genitaal-relationeel ouder worden
 • van 64 tot 74 jaar: Genitaal-relationeel ‘afscheid’ nemen
 • van 74 jaar tot aan de dood: Genitaal-relationeel sterven.

In elke fase wordt er aandacht besteed aan de relatiestructuur, aan de relatie inhoud en de functies van de ouders.
De relatie inhoud is dieper uitgewerkt en wordt in elke fase bekeken vanuit:

 • nieuwsgierigheid
 • opwinding
 • onschuld
 • regulering

Deze theorie wordt beknopt beschreven in het boek: ‘Liefde en Seksualiteit in het perspectief van relaties en generaties (Poppeliers 2007)’.
Sinds 1998 wordt in meerdere landen deze therapie aangeboden. Het is een procesgestuurde, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte psychotherapie.